SUNSHINE
TECH

CÔNG NGHỆ DẪN LỐI TƯƠNG LAI

KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH

KẾT NỐI TOÀN CẦU

SUNSHINE
TECH

Công nghệ tài chính

THAY ĐỔI TƯ DUY VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRUYỀN THỐNG

  • Tiền điện tử (E-money)
  • Thanh toán di động (Mobile payment)
  • Thanh toán qua QR code
  • Chuyển tiền dựa trên mạng ngang hàng (Peer to peer payment)…
SUNSHINE
TECH

Siêu ứng dụng độc quyền

TRỢ LÝ ẢO TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Quản trị tài chính

Phân tích và đánh giá hành vi tiêu dùng, kiểm soát và hoạch định mục tiêu, phương hướng tài chính cho khách hàng cá nhân và tổ chức doanh nghiệp.

Quản lý tài sản

Các khoản tiền gửi hoặc khoản vay tại các ngân hàng, tổ chức khác nhau được quản lý trên cùng một ứng dụng.

Cố vấn tài chính

Tham mưu, tư vấn xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh, đầu tư, tiết kiệm hoàn hảo nhất.

Xử lý giao dịch

Thực thi những hợp đồng cấu trúc (structural contract), hợp đồng điện tử thông minh (smart contract)
SUNSHINE
TECH

TRÍ TUỆ VẬN HÀNH THÔNG MINH

Đồng bộ toàn bộ tác nghiệp, vận hành trên cùng một platform, đáp ứng mọi quá trình phân tích kinh doanh, hoạch định chiến lược và thực thi, triển khai kinh doanh
  • Hệ thống Core-banking đảm bảo an toàn bảo mật và quản lý rủi ro
  • Hệ sinh thái ứng dụng on cloud kết nối đa dạng với các dịch vụ công, tài chính, viễn thông, điện lực, giao thông, y tế…
  • Ứng dụng công nghệ vào dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, tài trợ thương mại hay xác thực nhận biết khách hàng (KYC),...
  • Sở hữu công cụ quản lý và phân tích hành vi khách hàng, chấm điểm và xếp hạng tín dụng, báo cáo phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT)...